Nguyễn, L. H., Nguyễn, D. T. và Nguyễn, H. N. (2023) “Đánh giá ảnh hưởng của viên nang ĐTB lên các chỉ số sinh hóa và mô bệnh học của động vật thực nghiệm”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), tr 47-52. doi: 10.60117/vjmap.v53i6.256.