Nông, D. Đông, Trần, T. M. T. và Trần, Q. M. (2023) “Thực trạng nguồn nhân lực và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người bệnh tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022.”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), tr 45-49. doi: 10.60117/vjmap.v49i2.27.