Trần, T. H. N. và Nguyễn, V. Q. (2023) “Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của nhà thuốc tại một số quận trên địa bàn Hà Nội năm 2021”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), tr 72-80. doi: 10.60117/vjmap.v49i2.31.