[1]
T. M. T. Nguyễn, T. L. Nguyễn, và T. D. Trần, “Nghiên cứu độc tính của dịch chiết húng quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 49, số p.h 2, tr 8-13, tháng 5 2023.