[1]
T. T. Cao, V. T. . Nguyễn, và Q. M. Trần, “Đánh giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm ”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 51, số p.h 4, tr 21-26, tháng 7 2023.