[1]
M. Nam và Q. H. Đoàn, “Đánh giá nguồn lực và cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa ”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 51, số p.h 4, tr 48-53, tháng 7 2023.