[1]
T. D. Nguyễn, T. T. H. Nguyễn, N. Vũ, và H. N. Nguyễn, “Nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm ”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 51, số p.h 4, tr 54-58, tháng 7 2023.