[1]
H. H. Cao, Q. H. Đỗ, và Đức H. Trần, “Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị ”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 51, số p.h 4, tr 66-74, tháng 7 2023.