[1]
X. T. Nguyễn, Đức L. Vũ, H. D. Lê, và T. V. A. Nguyễn, “Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina diffusa Burm.f.)”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 49, số p.h 2, tr 21-28, tháng 5 2023.