[1]
V. N. Lý, T. T. N. Lê, V. H. Đỗ, và H. N. Nguyễn, “Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của viên nang Bảo thận khang trên chuột cống trắng ”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 53, số p.h 6, tr 34-40, tháng 10 2023.