[1]
T. N. Tạ, Q. H. Đoàn, và Đình D. Nguyễn, “Nghiên cứu tác dụng tăng lưu lượng máu não của cao lỏng bổ dương hoàn ngũ thang gia vị trên thực nghiệm”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 53, số p.h 6, tr 41-46, tháng 10 2023.