[1]
T. L. Lê và T. C. Nguyễn, “Tác dụng chống viêm, giảm đau của Hoàng bá nam trên thực nghiệm”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 53, số p.h 6, tr 58-65, tháng 10 2023.