[1]
T. T. Phạm, T. V. A. Nguyễn, L. H. Tô, và Q. S. Phạm, “Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang cứng dạ dày Tuệ Tĩnh trên mô hình thực nghiệm”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 53, số p.h 6, tr 26-33, tháng 10 2023.