[1]
D. Đông Nông, T. M. T. Trần, và Q. M. Trần, “Thực trạng nguồn nhân lực và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người bệnh tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022.”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 49, số p.h 2, tr 45-49, tháng 5 2023.