Nguyễn, T. M. T., T. L. Nguyễn, và T. D. Trần. “Nghiên cứu độc tính của dịch chiết Húng Quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 49, số p.h 2, Tháng Năm 2023, tr 8-13, doi:10.60117/vjmap.v49i2.22.