Trần, T. D. T., X. C. Đậu, T. N. Nguyễn, T. T. Lê, và T. T. . Hoàng. “Nghiên cứu độc tính cấp Và ảnh hưởng Lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK Trên thực nghiệm ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 1-7, doi:10.60117/vjmap.v51i4.223.