Nam, M., và Q. H. Đoàn. “Đánh Giá nguồn lực Và Cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 48-53, doi:10.60117/vjmap.v51i4.230.