Cao, H. H., Q. H. Đỗ, và Đức H. Trần. “Nghiên cứu độc tính cấp Và bán trường diễn của Viên Nang Trung hòa vị ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 66-74, doi:10.60117/vjmap.v51i4.233.