Nguyen, T. M. T., T. L. Nguyen, và T. V. A. Pham. “Study Analgesic Effects of Basil Extracts (Ocimum Basilicum L.) on Mice”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 75-80, doi:10.60117/vjmap.v51i4.235.