Tạ, T. N., Q. H. Đoàn, và Đình D. Nguyễn. “Nghiên cứu tác dụng tăng lưu lượng máu não của Cao lỏng bổ dương hoàn Ngũ Thang Gia vị Trên thực nghiệm”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 53, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 41-46, doi:10.60117/vjmap.v53i6.255.