Nguyễn, L. H., D. T. Nguyễn, và H. N. Nguyễn. “Đánh Giá ảnh hưởng của Viên Nang ĐTB Lên các chỉ số Sinh hóa Và Mô bệnh học của động vật thực nghiệm”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 53, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 47-52, doi:10.60117/vjmap.v53i6.256.