Nguyễn, Thị Minh Thu, Thị Loan Nguyễn, và Thanh Dương Trần. “Nghiên cứu độc tính của dịch chiết Húng Quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49, no. 2 (Tháng Năm 19, 2023): 8-13. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/22.