Trần, Thị Diệu Trang, Xuân Cảnh Đậu, Thị Ngọc Nguyễn, Thu Trang Lê, và Trọng Tuấn Hoàng. “Nghiên cứu độc tính cấp Và ảnh hưởng Lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK Trên thực nghiệm ”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51, no. 4 (Tháng Bảy 31, 2023): 1-7. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/223.