Nam, Mai, và Quang Huy Đoàn. “Đánh Giá nguồn lực Và Cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa ”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51, no. 4 (Tháng Bảy 31, 2023): 48-53. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/230.