Cao, Hồng Hạnh, Quốc Hương Đỗ, và Đức Hữu Trần. “Nghiên cứu độc tính cấp Và bán trường diễn của Viên Nang Trung hòa vị ”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51, no. 4 (Tháng Bảy 31, 2023): 66-74. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/233.