1.
Nguyễn LH, Nguyễn DT, Nguyễn HN. Đánh giá ảnh hưởng của viên nang ĐTB lên các chỉ số sinh hóa và mô bệnh học của động vật thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Mười 2023 [cited 12 Tháng Bảy 2024];53(6):47-52. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/256