Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 51 Số 4 (2023) Tải xuống Tải xuống PDF