Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 53 Số 6 (2023) Tải xuống Tải xuống PDF