Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang cứng dạ dày Tuệ Tĩnh trên mô hình thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF