TỔNG BIÊN TẬP

Phạm Quốc Bình

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Duy Thuần

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Phạm Quốc Bình - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Nguyễn Quốc Huy - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Nguyễn Duy Thuần - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Đoàn Quang Huy - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Lê Mạnh Cường - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Trần Thị Thu Vân - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Đoàn Minh Thụy - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Vũ Đức Lợi - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Phạm Thái Hưng - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Lưu Minh Châu - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Trần Thị Hồng Ngãi - Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Vũ Nam - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
Trần Văn Thanh - Bệnh viện Châm cứu Trung ương
Phạm Bá Tuyến - Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ công an

BAN CỐ VẤN

 

         Nguyễn Công Khẩn - Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế
         Phạm Thanh Kỳ - Trường Đại học Dược Hà Nội
         Đoàn Cao Sơn - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
         Nguyễn Trọng Thông - Trường Đại học Y Hà Nội

 

BAN THƯ KÝ

Đinh Văn Tài
Nguyễn Thị  Vân Anh
Phí Thị Việt Hà
Vũ Thị Hồng
Nguyễn Việt Anh
Lê Vũ Việt Hồng
Đào Thu Hà