Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK trên thực nghiệm

Trần Thị Diệu Trang1,, Đậu Xuân Cảnh2, Nguyễn Thị Ngọc2, Lê Thu Trang2, Hoàng Trọng Tuấn 2
1 Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương
2 Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá độc tính cấp và ảnh hưởng lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK trên thực nghiệm.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu độc tính cấp của Liên ngân SK trên chuột nhắt trắng bằng đường uống theo phương pháp thử nghiệm giới hạn áp dụng cho mẫu thử có nguồn gốc từ thực vật ít độc tính, theo hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu của Bộ Y tế, đánh giá ảnh hưởng lên các chỉ số huyết học trên chuột cống trắng được tiến hành theo hướng dẫn của WHO theo đường uống.


Kết quả: Độc tính cấp: liều cao nhất 15000 mg/kg (tương đương gấp 20,8 lần liều tối đa trên lâm sàng) không gây chết chuột, chưa xác định LD, theo đường uống. Ảnh hưởng lên các chỉ số huyết học: Liên ngân SKở cả 2 liều 420mg/kg/24h (tương đương liều trên lâm sàng) và 1260mg/kg/24h (gấp 3 liều lâm sàng) đều không gây ảnh hưởng đến các chỉ số huyết học của chuột cống trắng sau 90 ngày uống thuốc.


Kết luận: Chưa xác định được LD, của Liên ngân SK theo đường uống trên chuột nhắt trắng, Liên ngân SK không gây độc tính cấp ở liều 15000 mg/kg/24h và không gây ảnh hưởng đến các chỉ số huyết học.


Từ khoá: Liên ngân SK, độc tính cấp, chỉ số huyết học.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bartfai T, Conti B, "Fever", ScientificWorldJournal, 10, 2010, pp. 490-503.
2. NXB Đại học Y Hà Nội, "Sinh lý học - Tập 1", 2006, pp. 91-100.
3. Trần Thúy, Nguyễn Nhược Kim (1996), Thương hàn luận, Nhà xuất bản Y học, 1996, tr. 9 - 13
4. Đỗ Trung Đàm, Phương pháp ngoại suy liều có hiệu quả tương đương giữa người và động vật thí nghiệm. Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Tạp chí dược học, số 479, 2006, tr. 38-41.
5. Bộ Y tế, Hướng dẫn lập Thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, 2015, Thông tư số 141/QĐ-K2ĐT, ngày 27/10/2015.
6. Bộ Y Tế, Thông tư số 29/2018/TT-BYT quy định về thử thuốc trên lâm sàng, 2018.
7. World Health Organization - WHO, General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine, Geneva, Switzerland, 2000.
8. Organization of Economic Co-operation and Development - OECD, The OECD Guideline for Testing of Chemicals: 423 Acute Oral Toxicity-Acute Toxic Class Method, OECD, Paris, France, 2001.
9. Organization of Economic Co-operation and Development - OECD, The OECD Guideline for Testing of Chemicals: 408 Subchronic Oral Toxicity-Rodent: 90 Day Study, OECD, Paris, France, 1998.
10. Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương, Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, 2021.