Đánh giá ảnh hưởng của viên nang ĐTB lên các chỉ số sinh hóa và mô bệnh học của động vật thực nghiệm

Nguyễn Lê Hải1,, Nguyễn Duy Tuân1, Nguyễn Hoàng Ngân1
1 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu tính ảnh hưởng của viên nan ĐTB lên các chỉ số sinh hoá và hình ảnh mô bệnh học trên động vật thực nghiệm.


Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của viên nang ĐTB lên các chỉ số sinh hóa và mô bệnh học của Chuột cống trắng chủng Wistar, giống theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam. chuột cống trắng cho uống ĐTB liều 280mg/kg/ngày,và liều 840mg/kg/ngày, trong 90 ngày liên tục.


Kết quả: Trên các lô, cho thấy: Chuột khỏe mạnh, tăng trọng tốt, đều. Không làm thay đổi các chỉ tiêu sinh hóa máu đánh giá chức năng gan, thận (hoạt độ các enzym AST, ALT, Albumin huyết tương, Cholesterol toàn phần, Bilirubin toàn phần, Creatinin) so với lô chứng. Không gây tổn thương mô bệnh học gan, lách, thận.


Kết luận: Viên nang ĐTB dùng trong thời gian 90 ngày không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô chứng ở các chỉ số sinh hoá máu, hình ảnh mô bệnh học của gan lách thận bình thường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Quốc Bảo. Bệnh học Y học cổ truyền dùng cho sau đại học, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2012.
2. Bộ Y tế. Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, 2017.
3. Bộ y tế. Quy định thử thuốc trên lâm sàng, Quyết định số 01/2007/QĐ-BYT, 2007.
4. Gerhard Vogel H. Drug discovery and evaluation Pharmacological assays, Springer, 2002.
5. World Health Organization. Working group on the safety and efficacy of herbal medicine. Report of regional office for the western pacific of the World Health Organization,200.