Đánh giá tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của viên nang Linh Lộc Sơn trên người bệnh đái tháo đường cao tuổi

Chử Lương Huân1,, Nguyễn Thị Kim Ngân2, Vũ Thị Thanh Huyền3, Trần Thị Kim Thư4, Phạm Quốc Sự4
1 1. Trường Đại học Phenikaa
2 2. Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam
3 3. Bệnh viện Lão Khoa Trung ương
4 2. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của viên nang Linh Lộc Sơn trên người bệnh đái tháo đường cao tuổi. Theo dõi tác dụng không mong muốn của viên nang Linh Lộc Sơn.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp thử nghiệm lâm sàng, so sánh trước, sau điều trị.


Kết quả: Sau 30 ngày điều trị dùng viên nang Linh Lộc Sơn các bệnh nhân có số lượng bạch cầu trong máu tăng 11,8% từ 6,88±1,47 lên tới 7,86±1,64. Số lượng bạch cầu trung tính trong máu tăng 14,2% từ 4,08±1,11lên tới 4,56±1,49. Số lượng bạch cầu Lymho trong máu tăng 15% từ 2,2±0,62 lên tới 2,53±0,78 tất cả sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê với p< 0,05. Sau 30 ngày điều trị bệnh nhân có tăng nồng độ Interlukin-2(IL-2) từ 4,102 đến 4,226. Không ghi nhận tác dụng không mong muốn nào trên lâm sàng và cận lâm sàng của viên nang Linh Lộc Sơn.


Kết luận: Viên nang Linh Lộc Sơn có tác dụng tăng cường miễn dịch thông qua tăng chỉ số bạch cầu, bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu lympho, IL- 2. Không ghi nhận tác dụng không mong muốn nào trên lâm sàng và cận lâm sàng của viên nang Linh Lộc Sơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th ed Brussels, Belgium. 2021
2. Berbudi et al. Type 2 Diabetes and its Impact on the Immune System, Current Diabetes Reviews, Vol. 16, 2020, pp.442-449.
3. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2 (Ban hành kèm theo quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020), 2020.
4. Goodman and Gilman. The pharmacological basis of therapeutics, twelfth edition, McGraw-Hill Companies, Inc, 2010.
5. Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, et al. Rang and Dale’s pharmacology, eighth edition, Elsiver, UK, 2015.
6. Flyvbjerg A. Diabetic angiopathy, the complement system and the tumor necrosis factor superfamily, Nat Rev Endocrinol, 6, 2010, pp. 94-101.