Nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm

Nguyễn Thảo Dương1,, Nguyễn Thị Thanh Hằng1, Vũ Nam2, Nguyễn Hoàng Ngân3
1 Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
2 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
3 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm có đối chứng. Tiến hành đánh giá tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên mô hình thực nghiệm gây loét dạ dày do căng thẳng, theo phương pháp được mô tả bởi Alessandro Di Cerbo và cs (2020), có sửa đổi.


Kết quả: Sau 15 ngày sử dụng thuốc nghiên cứu Cốm tan Sài hồ sơ can có hiệu quả làm giảm tiết acid dịch vị rõ rệt so với chuột mô hình về chức năng bài tiết dịch vị (p<0,05 ở Cốm tan Sài hồ sơ can liều thấp và liều cao), pH dịch vị (p<0,05 ở Cốm tan Sài hồ sơ can liều thấp và liều cao), độ acid tự do phần của dịch vị (p<0,01 ở Cốm tan Sài hồ sơ can liều thấp và liều cao) và độ acid toàn phần của dịch vị (p<0,05 ở Cốm tan Sài hồ sơ can liều thấp và p<0,01 ở Cốm tan Sài hồ sơ can liều cao).


Kết luận: Chế phẩm Cốm tan Sài hồ sơ can liều 4,2 g/kg và 8,4 g/kg uống trong 15 ngày có khả năng chống loét dạ dày chuột cống trắng trên mô hình gây loét dạ dày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Qin, F., Liu, J. Y., & Yuan, J. H. Chaihu-Shugan-San, an oriental herbal preparation, for the treatment of chronic gastritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of ethnopharmacology, 146(2), 2013, pp.433-439.
2. Di Cerbo, A., Carnevale, G., Avallone, R., Zavatti, M., & Corsi, L. Protective Effects of Borago officinalis (Borago) on Cold Restraint Stress-Induced Gastric Ulcers in Rats: A Pilot Study. Frontiers in Veterinary Science, 7, 2020.
3. Gao, Z., Wang, Y., & Yu, H. A Chinese Classical Prescription Chaihu Shugan Powder in Treatment of Post-Stroke Depression: An Overview. Medicina (Kaunas, Lithuania), 59(1), 2022, pp.55.