Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị

Cao Hồng Hạnh1,, Đỗ Quốc Hương1, Trần Đức Hữu2
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị.


Đối tượng và phương pháp: Xác định độc tính cấp đường uống và LD 50 của viên nang Trung hòa vị bằng phương pháp Litchfield-Wilcoxon theo hướng dẫn của Bộ Y Tế và WHO. Nghiên cứu độc tính bán trường diễn theo đường uống của Trung hòa vị trên chuột cống trắng được tiến hành theo hướng dẫn của WHO về thuốc có nguồn gốc dược liệu.


Kết quả: Độc tính cấp: Chưa xác định được LD50 trên chuột nhắt trắng của viên nang Trung hòa vị theo đường uống. Chế phẩm viên nang Trung hòa vị không có biểu hiện độc tính cấp ở liều 60 viên. Độc tính bán trường diễn: Viên nang Trung hoà vị không gây độc tính bán trường diễn trên chuột cống trắng khi cho chuột uống 2 liều: liều 0,53 g/kg/ngày (liều tương đương với liều dự kiến trên lâm sàng) và liều 1,59g/kg/ngày, liên tục trong 90 ngày.


Kết luận: Viên nang Trung hòa vị không gây độc tính cấp và bán trường diễn trên động vật thực nghiệm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phùng Thị Vinh. Nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây chè dây Ampelosis Cantoniensis Planch, luận án phó tiến sĩ khoa học y dược, trường Đại học Dược Hà Nội, 1995.
2. V. B. Liju, Jeena, K., & Kuttan, R. Acute and subchronic toxicity as well as mutagenic evaluation of essential oil from turmeric (Curcuma longa L). Food and chemical toxicology: an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 2013, 53, 52-61.
3. G. Stati, Rossi, F., Sancilio, S., Basile, M., & Di Pietro, R. Curcuma longa Hepatotoxicity: A Baseless Accusation. Cases Assessed for Causality Using RUCAM Method. Frontiers in pharmacology, 2021, 12, 780330.
4. U. W Hawas, El-Ansari, M. A., Osman, A. F., Galal, A. F., & Abou El-Kassem, L. T. Flavonoid constituents and protective efficacy of Citrus reticulate (Blanco) leaves ethanolic extract on thioacetamide-induced liver injury rats. Biomarkers: biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 1-8. Advance online publication, 2022.
5. E. R. Russo, Facincani, I., Nakazato, K. C., Coimbra, T. M., Crevelin, E. J., Pereira, A. M. S., & Carmona, F. Oral administration of powdered dried rhizomes of Curcuma longa L. (turmeric, Zingiberaceae) is effective in the treatment of doxorubicin-induced kidney injury in rats. Phytotherapy research: PTR, 2018, 32(12), 2408–2416.